Anaokulu

ANAOKULU EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Anaokulumuzun Temel İlkeleri

Çocukların ilgilendiği ve merak ettiği konu ve davranışları gerçekçi biçimde karşılamak.

Çocukların her türlü gelişimleri için uygun ortamlar hazırlamak.

Haftalık etkinlik programları hazırlamak ve değerlendirmek.

Konuların veriliş şekillerinde çocukların ilgisini yükseltecek teknikler kullanmak(drama, gezi, deney vb.)

Öğretmenin sınıfta iyi bir gözlemci ve röportör olmasını sağlamak.

Öğretmenin kendini yenilemeye hevesli, meraklı ve dinamik olması için motive etmek.

Gün içinde yapılan etkinliklerin geri bildirimle çocuklarla ve diğer öğretmenlerle değerlendirmesini yapmak.

Öğretmenin esneklik ilkesine uygun biçimde günlük plan yapması ve uygulamasını sağlamak.

Etkinlikler sırasında öğrencinin sorumluluk almasını sağlamak ve bu doğrultuda etkinlikler yaptırmak .

Öz disiplin gelişimi için öğrenciye karar verme ve tercihini yapma hakkı tanımak.

Gün içinde iletişim sürecinde öğrencileri yaramaz, uslu, sinirli, sakin vb. şekillerde etiketlemeden yanlış davranışları ustaca çözümlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak.

Başarılı modelleri ödüllendirerek özendirici ve hoşgörülü bir rekabet ortamı yaratmak, olumsuz modellere ilgi göstermeyerek onları görmezden gelerek etkin öğretmenlik teknikleriyle doğal süreçle olumsuzlukların aşılmasını sağlamak.

Çocukların okul, aile ve arkadaş çevresi bir bütün halinde algılanarak eğitim hizmetlerini bu bakış açısıyla sunmak.

Öğretmenin konunun işlenişinde çocuğun konuya bakış açısından hareket ederek çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak onları, konunun detaylarını araştırmaya sevk etmek.

Veli-okul iş birliğini geliştirerek çocuğun kendine özgü dünyasını tüm yönleriyle tanımaya çalışmak.

ÖĞRENME VE ETKİNLİK MERKEZLERİMİZ

Okul öncesi eğitiminde, öğrenme ve etkinlik merkezleri büyük önem taşır. Çocukların farklı deneyimleri etkin biçimde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbiriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar verme ve sorumluluk duygusunun gelişmesine ve birbirlerinden öğrenmelerine uygun koşullar sağlamış olur.
Başlıca öğrenme ve etkinlik merkezlerimiz:

Anaokul Derslikleri

Okuma yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalara başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi saptanır. Dikkati yönlendirebilme becerisini kazandırma, görsel algı, şekil-pozisyon algılama, şekil-zemin, uzaklık-yakınlık, derinlik-kalınlık algılarını geliştirme ve destekleme amacıyla ilk çalışmalar yapılır. Sonraki adımlarda ise okuma yazma becerisinin alt yapısı hazırlanır. Çocukların yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi, sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu esnada motor becerilerin kazanımı için planlı çalışmalar yürütülür.

Dil Öğretim Merkezi

Dil eğitimi programımızda çocuklara başka dillerin varlığını anlatma, bu alanda kulak-dil alışkanlığı kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanma becerileri kazandırma yönünde çalışmalar yapılır.

Anadilimizi öğrenirken duyduğumuz her şeyi “taklit ve tekrar” ederek öğreniriz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerden haberdar değillerdir. Buna rağmen “dili” mükemmel biçimde öğrenebilirler. Onlar İngilizceyi, Almancayı veya Arapçayı yabancı bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki ikinci ve hatta üçüncü bir dili de anadillerini öğrendikleri gibi öğrenebilirler. Okulumuzda İngilizce, Arapça ve Almancayı çocuklara eğlenceli, ilgi çekici biçimde somut ve görsel materyaller, hikayeler, kartlar yardımıyla oyunlarla, şarkılarla ve çeşitli etkinliklerle öğretiyoruz.

Matematik-Akıl Oyunları ve Satranç Merkezi

Çocuklar doğaları gereği, öğrenme yeteneğine sahiptir. Çevredeki nesnelere ve olaylara meraklı gözlerle bakarlar. Buradan hareketle matematiksel işlem ve becerileri bu yaştaki öğrencilere görsel ve somut yollarla oyunlar düzenleyerek kazandırmak çalışmalarımızın ana eksenini oluşturur. Sıralama oyuncakları, tangram, jenga, abaküsler, boncuklar vb. değişik materyallerle sayısal kavrama gücü geliştirilir. Matematiksel çalışmalarımız öğrencilere sayısal algı, veri analizi, sayısal nicelikleri anlama ve keşfetme , problem çözme becerilerini geliştirme amacını taşır

Satranç eğitiminde çocuklarımız ilk aşamada taşların isimlerini, görevlerini ,satranç tahtasını ve taşların dizilişini öğrenirler. Sonraki aşamada oyun kurallarını ,figürlerin hareket biçimlerini basit hamlelerle öğrenirler. Bu becerileri kazanan çocuklar da problem çözme becerisinin gelişimi, zamanını dikkatli kullanarak hareket etmeyi beklemeyi, beklerken düşünerek doğru kararlar vermeyi öğrenirler.

Robotik ve Kodlama Eğitimi

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinaların nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır. Bu sebeple zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri, onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Oyun ve Yaratıcı Drama Merkezi

Oyun çocuklar için yaşamın anlamı gibi bir şeydir. Oyun oynamak çocuğun temel işidir. Bu saptama ışığında okulumuzda oyuna dayalı bir dizi eğitim etkinleri uygulanır. Çocuklar oyun oynayarak insanlarla doğru ilişkiler kurmayı, sosyal ilişki becerilerini geliştirmeyi, kendilerini tanıtabilmeyi, yaşam içinde paylaşmayı öğrenirler. Yaşamı anlamak onlar için karmaşık bir süreçtir. Çocukların katıldığı drama çalışmaları oynarken özgürce keşfetmelerini, kendilerini bulmalarını sağlar. Okulumuz bu alanda yaratıcı drama çalışmalarıyla bu becerileri geliştirmeyi amaçlar.

Hareket ve Koordinasyon Eğitimi

Jean Piaget’e göre çocukların doğasında hareket vardır. Hareket kemik, kas ve sinir sisteminin gelişimi için bir ihtiyaçtır. Gelişimlerinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için doğru hareketlere dayalı beden eğitimi oldukça önemli hale gelmektedir. Koşma ,atlama, sekme, sıçrama, tutma, fırlatma vb. hareket becerilerinin kazanıldığı bu dönem çocuklar için hayati bir önem taşır. Çocukların içinde bulundukları bu döneme “temel hareketler dönemi” denilmektedir. Okulumuzda çocuklara doğru hareket eğitimi ve koordinasyon çalışmaları için donanımlı ortamlar oluşturulmuştur. Ayrıca çocuklara bu eğitimi veren uzman öğretmenler çalıştırılmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi:

Çocuklar doğaları gereği hayal güçleri geniştir. Dokunarak ve keşfederek öğrenmeyi severler. Görsel sanatlar dersimizdeki etkinliklerle çocukların hayal güçlerini ve yaratıcı duygularını açığa çıkarmak amaçlanır. Çeşitli sanat etkinlikleri ve materyallerle farklı teknikler göstererek onların kendilerini bu yollarla ifade etmeleri sağlanır. Bu etkinlikler sırasında el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi ve estetik duyguların açığa çıkması yönünde eğitim verilir. Böylece çocukların özgün ürünler yapmaları, etkinlikleri paylaşıp anlatmaları, grup çalışmaları yaptırarak işbirliği ve paylaşım duygularını geliştirmeyi esas amaç olarak hedefler.

Müzik Atölyesi

Çocuk dil, dans ve müzik etkinliklerini birbirinden ayıramaz. Çocuk bu etkinlikleri bir bütün algılar. Bu noktada yaptığımız müzik derslerinin amacı bireysel yaratıcılık yoluyla estetik anlayışın ve uyumlu ruh halinin geliştirilmesidir. Orff eğitiminin en önemli amacı doğuştan gelen müzik yapma duygusunu geliştirmek ve saf haliyle dışa vurmaktır. Okulumuzda bu amaç çerçevesinde ilk aşamada çocuğun kendi potansiyelini farkına varmasını, gruba katılarak paylaşım süreçleriyle sosyalleşmesi sağlanır. Sonraki aşamada doğru nefes alıp vermelerini sağlayarak, ritim duygularını yaşatarak, basit enstrümanları tanıtarak ve kullandırarak müzik yeteneğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca okulumuz halk oyunları ve modern dans eğitimi de vermektedir.

HAFTALIK DERS PROGRAMI

Okulumuzda öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik düzeyde gelişmelerini sağlayacak planlı ve sistemli bir program uygulanmaktadır. Yaş guruplarına göre değişen kontenjanlar dahilinde 4 yaş 18, 5 yaş 20 kişilik sınıflarda, ana sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadır.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.

Ana programımızda;

Anaokulu dersliklerinde; Türkçe Dil Etkinlikleri, İngilizce, Almanca veya Arapça , Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Drama ve Oyun , Fen ve Doğa Çalışmaları, Matematik ve Bilim Uygulamaları ,Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Ayrıca etkinlik alanlarımızda; Eğlenceli Matematik ve Akıl Oyunları, Resim, Müzik ve Ritim, Koordinasyon ve Hareket, Dans, Bilgisayar, Yüzme, Satranç, Davranış ve Görgü Kuralları Eğitimi gibi ders ve etkinlik programları yer almaktadır.

Okul Öncesi eğitimin başlama saati: 8.30– Bitiş saati: 16.30’dur. Ancak özel durumlarda veli öğrenciyi 08.00 ‘de bırakıp ve 17.30’da alması sağlanabilir.

ETKİNLİK ALANLARIMIZ

Dans ve Jimnastik Salonu, Görsel Sanatlar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Oyun ve Drama Odası, Uygulamalı Öğrenci Mutfağı ve Organik Tarım Alanları...

4 YAŞ Ders Saatleri 5 YAŞ Ders Saatleri
Ana Sınıfı Çalışmaları 12 Ana Sınıfı Çalışmaları 12
İngilizce 8 İngilizce 10
Almanca ya da Arapça 2 Almanca ya da Arapça 2
Eğitsel Oyunlar 4 Eğitsel Oyunlar 4
Modern Dans/Bale 1 Modern Dans/Bale 1
Görsel Sanatlar 2 Görsel Sanatlar 2
Uygulamalı Mutfak 2 Uygulamalı Mutfak 2
Müzik ve Orff Eğitimi 2 Müzik ve Orff Eğitimi 2
Koordinasyon ve Hareket Eğit. 2 Koordinasyon ve Hareket Eğ. 2
Davranış ve Görgü Kuralları Eğitimi 1 Davranış ve Görgü Kuralları Eğitimi 1
Drama 2 Drama 2
Satranç 2 Satranç 2
Rehberlik Uygulama Eğitimleri 1 Rehberlik Uygulama Eğitimleri 1
Fen ve Deney uygulamaları 2 Fen ve Deney uygulamaları 2
Robotik ve kodlama 2 Robotik ve kodlama 2
TOPLAM: 45 SAAT TOPLAM: 45 SAAT

ANAOKULU İÇ YÖNERGESİ

Okulumuzun günlük yaşam ve disiplin kurallarını içeren, eğitim-öğretim hizmetinin öğrenciye düzenli aktarılmasını sağlayan işleyiş biçimini gösterir.

1-Anaokul mesai saatleri sabah 8.30 ile akşam 16.30 arasındadır. Okulumuz, velimizin öğrencisini erken bırakma ve geç almaya uygun koşullara sahiptir.

2- Anaokulumuzda öz bakım becerileri tamamlanmamış çocukların kayıtları yapılamaz.

3- Okulumuzun eğitim alanına işi ve sorumluluğu olmayan hiç kimse giremez, dolaşamaz.

4-Anaokulunda hastalık belirtisi gösteren çocuğun velisine hemen haber verilir ve çocuğun okuldan alınması sağlanır. Gerekli hallerde ise okulumuzun sağlık merkezindeki sağlık görevlileri müdahale eder ya da yakın sağlık merkezlerine sevk edilir.

5-Çocuğun okula zamanında getirilmesi ve zamanında okuldan alınması veli ve servis çalışanlarına ait bir sorumluluktur.

6- Anaokulun günlük eğitim programı akışının ve düzeninin bozulmaması için çocuğun zamanında getirilmesi önemlidir.

7- Özel durumlar dışında çocuklar veliler tarafından okuldan en erken 16.00 da alınabilirler.

8-Zorunlu durumlarda (yıl sonu sergisi, mezuniyet töreni, ilaçlama vb.) okulumuzun yarım gün veya tam gün kapalı olması anaokulu idaresince belirlenir.

9- Çocuğunun okul dışı etkinliklere (gezi, piknik vb.) katılmasını istemeyen veliler çocuğun psikolojik durumunu olumsuz etkilememek için o gün çocuğunu okula getirmemelidir.

10-Anaokul idaresinin hazırladığı ana program dışındaki etkinlikler veya sosyal çalışmalar ana programı hiçbir şekilde engellemeyecek gün ve saatlerde yapılabilir.

11- Veliler, branş öğretmenleriyle belirlenen ve ilan edilen gün ve saatlerde ya da randevu alarak istedikleri gün ve saatte görüşebilirler.

12- Veliler anaokulu idaresinin uygun göreceği durumlar dışında çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremezler.

13-Anaokul idaresi tarafından talep edilen veli toplantı ve görüşmelerine velilerin katılması zorunludur.

14- Çocuğu, anne-baba dışında okuldan alacak kişilerin önceden okul idaresine bildirilmesi zorunludur. Aksi taktirde çocuk gelen kişiye teslim edilmez. Çocuğu okuldan alacak kişilerin 18 yaşını geçmiş olması gerekir.

15- Aileler adres, telefon vb. değişikliklerini en kısa zamanda anaokulu idaresine teslim etmesi gerekmektedir.

16-Velilerin öğretmenlerle görüşecekleri özel sorunların dışında şikayet ,öneri ve dileklerini anaokul idaresine bildirmeleri gerekir.

17-Çocuğunu EKİN’ e kaydeden veliler anaokulu iç yönergesine uymakla yükümlüdür.