İlkokul

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİMİZ

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler. Ders kapsamında öğrencilerimizin karar verme, kişisel bakım, kuralları tanıma ve kurallara uyma, kendini tanıma, doğayı sevme, kaynakları bilinçli kullanma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri ile istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri; öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri hedeflenir.

Dersin Temel Amaçları

Temel yaşam becerilerini geliştirme,

Öğrendikleri bilgileri birleştirip yapılandırma,

Öğrenmek istediklerine ilişkin anlamlı sorular üretebilme,

Farklı kaynaklardan bilgi edinebilme, gözlem yapma, duyularını kullanabilme,

Olaylarla ilgili sonuç çıkarma ve tahmin etme,

Verilenleri listeleyerek, grafik ve diyagramlar haline getirme,

Tablolar düzenleme, sınıflandırma, sıralayabilme becerisini geliştirmedir.

MATEMATİK

Okulumuz “Matematik hayatın içindedir ve herkes öğrenir” ilkesinden hareket eder. Buradan hareketle öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunarak kalıcı öğrenme ortamları sunan, yapılan etkinliklerle üst düzey bilişsel beceri ve matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmayı hedefleyen, matematik destek çalışmalarıyla soyut kavramların, somut materyal kullanarak pekiştirilmesine olanak sağlayan, interaktif etkinlikler, akılı tahta uygulamaları ile matematiksel becerilerinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Bu çalışmalarla, Matematiksel kavramları tanıyan ve uygulayabilen, akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş, matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Dersin Temel Amaçları

Örüntülerin ve düzenlerin bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken bunlar arasındaki ilişkileri de keşfetme,

Matematiğin sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olduğunu kavrama,

Bilgiyi işleme (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirme,

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlama,

Matematiksel kavramları ve sistemler arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilme,

Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilmeleridir.

TÜRKÇE

Türkçe dersi öğretiminde, öğrencilerin hayat boyunca kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları amaçlanır. Türkçe dersleri, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak etkinliklerle yapılandırılmıştır.

Dersin Temel Amaçları

İşlek ve okunaklı yazı yazma, yazdıklarını inceleyebilme

Dik temel harflerin kullanımına yönelik güzel yazı çalışmaları yapma,

Tartışmalara katılma, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını sözlü ve yazılı olarak ifade etme,

Her alanda planlı doğru ve akıcı bir şekilde vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşmak,

Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliştirme,

Kullanılan metinler aracılığı ile eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik becerilerini geliştirme,

Okunan metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirme,

Görsel nesnelerin şekil, sembol, resim, grafik, tablo, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama becerilerini geliştirip başkalarına da aktarabilme,

Sözcükleri doğru telaffuz ederek işitilebilir bir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, akıcı konuşabilme gibi beceri ve davranışları kazandırılması hedeflenir.

FEN BİLİMLERİ

Doğada olup bitenleri anlamak ve doğayı insan amaçlarına uygun biçimde kullanma bilincini kazandırmak amacıyla fen bilimleri temel süreçleri verilir. Bütün öğrencilerimizin doğayı tanımasını ve evreni bilimsel ilkelerle kavrayan bireyler olarak yetişmesini sağlar.

Dersin Temel Amaçları

Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,

Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,

Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,

Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,

Öğrencilerde doğaya ve evrendeki teknolojik gelişmelere karşı merak uyandırabilmek

YYaşamlarındaki değişim ve gelişmeleri anlamlandırmalarına yardımcı olmak,

Öğrencileri teorik bakımdan donanımlı, deneysel gözlem yapabilen, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmek,

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, gelişmelerin hızlı değişimine uyum sağlamak,

Bilimsel verilere dayanarak; sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, araştırmayı seven, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel bir yaklaşımla çözebilen, fen ve teknoloji okur-yazarlığına sahip bireyler yetiştirmek.

SOSYAL BİLGİLER

Toplumsal yaşamı kavratma ve insan etkinliklerini anlatmak amacıyla sosyal bilimler temel süreçleri öğretilir. Sosyal Bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir. Sosyal bilgiler dersinin amacı öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik, demokratik insan haklarına saygılı bir birey bilincinin yanı sıra çağdaş değerlerin korunması konusunda da duyarlı ve etkin bireyler olarak yetişmeleri için temel bilgiler verilmektedir.

Sosyal Bilgiler Dersinin Temel Amaçları

Temel insani değerleri benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak,

Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici öğelere önem vermek,

Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği içinde çalışabilmek,

Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmek,

Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek,

Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmek,

Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

Okulumuz “insan haklarıyla insandır” ilkesinden hareketle her insanın doğal olarak sahip olduğu hakları öğretmek ve demokratik yaşam kültürünü kazandırma amacıyla bu programı uygular.4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Temel Amaçları

İnsani değerleri benimsemek,

Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek

Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmek,

İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmak,

İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almak,

Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramak,

Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmak,

Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü ve ahlak bilgisindeki temel yaklaşımımız; yaşamda saygılı ve vicdanlı davranan, ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere ön yargısız yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Değerler eğitiminin temel amaçları

İnsanı insan yapan değerleri öğreterek öğrencilerin tüm insanları sevmelerini sağlamak

Kendi toplumunun temel değerlerini öğreterek öğrenciyi sosyalleştirmek

Öğrenciye temel ahlaki süreçleri kavratarak ona yaşamda ahlaki bir duruş kazandırmaktır.

1.2. ve 3. SINIFLARIMIZIN HAFTALIK DERS PROGRAMI

1-2-3 Sınıf Ders Saatleri 1-2-3 Sınıf Ders Saatleri
Türkçe 10 Robotik Kodlama 2
Matematik 5 Drama 2
Hayat Bilgisi 4 Kulüp Etkinliği 4
İngilizce 8 Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 4
Görsel Sanatlar 1 Seçmeli Yabancı Dil 2
Müzik 2

4. SINIFLARIMIZIN HAFTALIK DERS PROGRAMI

4. Sınıf Ders Saatleri 4. Sınıf Ders Saatleri
Türkçe 8 Görsel Sanatlar 1
Matematik 5 Müzik 1
Fen bilgisi 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
Sosyal Bilgiler 3 Robotik Kodlama 2
İngilizce 8 Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 2
Trafik 1 Seçmeli yabancı Dil 2
İnsan Hakları ve Yurttaşlık ve Demokrasi 2 Kulüpler 2

ÖDEV YAPTIRMA VE PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ekin ilkokulunda öğrenme okulda gerçekleşir. Öğrencilerin her konuyu ve kavramı okulda öğrenmeleri için önlem alınır. Ancak ödevler çocuklara bağımsız ve disiplinli çalışmayı, sorumluluk ve kişisel denetim konularında cesaretlenmeyi, zamanı yönetmeyi ve zaman sınırlamalarını, okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamayı öğretir.

Çocuklar, yepyeni birçok konu öğreniyor ve bunları ancak sık sık alıştırmalarla pekiştirdiği zaman gerçekten bilgiyi edinmiş oluyor.

Ev ödevleri yardımıyla problem çözmeyi öğrenen çocukların başarıyla tamamladığı ödevler öz güvenini yükseltiyor. Ayrıca, çocukların eksik yönlerinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Çocukların hangi konularda yetersiz kaldığı veya hangi konularda desteklenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle ödevler, aile ve okul arasında önemli işlev görüyor (Velilerin , çocuklarının eğitimlerini takip edebilmeleri için fırsat sunar.)

Öğrencilerin 1. Sınıfın 2. Döneminden itibaren ödevlerini yardımsız yapmaları beklenir. Ailelerden sadece kontrol, süre ayarlanması, ortam düzenlenmesi gibi konularda yardım beklenir. Öğretmek öğretmenlerin işidir.

İLKOKULUMUZDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Okulumuzda, ölçme ve değerlendirme çalışmaları çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, onların küçük yaşlardan itibaren ‘‘öğrenmeyi öğrenme’’ becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler.

Öğrenciler öğretmenlerin hazırlayacağı ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. İlkokulda bu hedefler doğrultusunda, hafta sonu performans çalışması, dönem içi ve dönem sonu değerlendirme sınavları yapılır. Değerlendirme sonuçları tüm paydaşlarla (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi) paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa giderici önlemler alınır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARIMIZ

ÖLÇME ARAÇLARI 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF AÇIKLAMA
HAFTA SONU PERFORMANS ÇALIŞMASI (HPSÇ) İKİNCİ DÖNEM BAŞLAR HER CUMA
HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (HBS) OKULUN AÇILDIĞI İLK HAFTA
ARA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ADÖ) KASIM, MART, NİSAN
DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVI (DSDS) OCAK, HAZİRAN