İlkokul

İLKOKULUMUZDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul

REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ

Ekin Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, "Önleyici ve Yönlendirici” rehberlik anlayışı ile hareket eder. İlkokuldaki tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuz, sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır.

Ekin Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal olgunluk ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri; geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir.

Okul rehberlik çalışmaları 'Sorun' odaklı değil 'Gelişimsel ve İlişki' odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder. Yıl boyunca aktif biçimde yönlendirici ve ön açıcı çalışmalar yürütür.

Öğrencinin kendisini, öğretmen ve velilerin de öğrenciyi tanımaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak PDR servisimizin temel varlık sebebidir. Çalışmalarını da bu üç grubu ele alarak sürdürür.

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve sınıf gözlemleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

Ana sınıfından 1. sınıfa, 2. sınıftan 3. sınıfa geçişlerde tüm öğrencilere ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir.

Sosyal Beceri Çalışmaları

Arkadaşlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, uygun dokunma, öfke ile baş etme, çatışma çözme gibi konularda sosyal beceri çalışmaları bireysel ve sınıf düzeyinde yapılan etkinliklerle sürdürülmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel düzeyde ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, etkili ders çalışma, zamanı planlama konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Tüm düzeylerde yaşam becerileri eğitimi programı disiplinler arası bir çalışma olarak sürdürülmektedir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik olarak sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uyarlamalar yapılmaktadır. Farklı öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda öğrenciye özgü çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla bireysel gereksinim doğrultusunda programlar hazırlanmaktadır.

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

Görüşme Saatleri

Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde öğrencilerin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Akademik Destek Çalışmaları

Akademik başarı kapsamında bireysel farklılıklara yönelik uyarlama çalışmaları için öğretmenlerle iş birliği yapılarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) hazırlanmaktadır.

Yaşam Becerileri Eğitimi Programı

Tüm düzeylerde Yaşam Becerileri Eğitimi Programının disiplinler arası bir çalışma olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi sağlanmaktadır.

Sınıf Öğretmenleri Çalışmaları

PDR Servisi çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerine verilmektedir. Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere öğrencilerin yaş gelişim özellikleri hakkında sunumlar odak grup çalışmaları ve bültenler hazırlanmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmakta; bültenler aracılığıyla velilerimiz bilgilendirilmektedir. Her düzeyde, ihtiyaç duyulan ve küçük gruplarla daha etkili bir şekilde paylaşılacağı düşünülen konularda odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Veli Söyleşileri

Gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda düzenlenen söyleşiler, ilgili düzeylerin psikolojik danışmanları ve çeşitli zamanlarda okulumuza davet edilen uzmanlar tarafından yürütülmektedir.

Veli Odak Grup Çalışmaları Benzer sorunları yaşayan velilerin paylaşımlarını artırarak bu sorunların çözümünde gelişimsel özellikler doğrultusunda velilerimize küçük çalışma grupları ile destek olmak; her düzeyde sıklıkla yaşanan ebeveyn-çocuk sorunlarının çözümüne yönelik davranış ve tutumları uygulama örnekleri ile tanıtmak ve benimsetmek amacıyla odak grup çalışmaları düzenlenmektedir.düzenlenmektedir. Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar

Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar

Bireysel Gelişim Değerlendirme Görüşmeleri

Ana Baba Okulu-Bilgilendirici ve eğitici seminerler (Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.)

Empati çalışmaları

Bülten hazırlama (Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler)

Veli Görüşmeleri:

Gerekli durumlarda ders ve rehber öğretmenlerimiz genel veli toplantısını beklemeden yüz yüze bireysel görüşme yapmak üzere veliyi görüşmeye davet edebilir. Ayrıca veli de gerekli olan durumlarda idare ve rehberlik servisiyle görüşme yapabilir. Ancak öğretmenle yapılmak istenen görüşmeler ders akışını aksatmamak için önceden randevu alınarak gerçekleştirilir.

VELİLERİMİZLE İLETİŞİM

Okulumuzda veli eğitim-öğretim sürecinin aktif bir öğesidir. Eğitimin doğru yönlendirilmesi ve olumlu sonuçlar alınması için veli sürecin tüm yönleri açısından bilgilendirilmeli, çocuğun okul yaşantısı hakkında sürekli bilgi sahibi olmalıdır. Velilerimizle bilgi paylaşımı ve iletişim için çeşitli yöntemler kullanırız.

Telefon (Okul Saatleri içinde): Acil durumlarda (sağlık, hava koşulları vb.) velilerimize telefon ile bilgi verilir.
Sms (Kısa mesaj): Öğrencilerimizin sınav sonuçları, düzenlenen etkinlikler ve duyurular SMS ile bildirilir.
Veli Toplantıları: Yılın başında, 1. ve 2. Dönemin ortalarında olmak üzere yılda 3 defa veli toplantısı düzenlenir.

EKİN KOLEJİNDE VELİ OLMAK

Veli Sorumlulukları;

Düzenli olarak okul bilgilendirme sistemini kontrol etmek,

Okul iletişim ve paylaşım platformlarını takip etmek okul tarafından gönderilen formları zamanında doldurmak ve imzalamak,

Öğretmenlerle görüşmeleri randevu alarak gerçekleştirmek, saygı çerçevesinde iletişim kurmak,

Veli toplantılarına, veli - öğretmen görüşmelerine katılmak,

Öğrencinin her gün okula zamanında, okul kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlamak,

Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına destek olmak,

Öğrenciye zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda rehberlik etmek,

Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamak,

Okul saatleri içerisinde öğrenciler arasında yaşanan sorunlarda aktif sorun çözücü olmamak, her durumda öğretmenden destek almak,

Okul ile iş birliği yapmak ve okulun öğrenciyle ilgili aldığı kararların uygulanmasında ortak davranış sergilemek,

Öğrencinin yaşamındaki olağan dışı durumlar, sağlık sorunları, özel ilgi alanları ve yetenekleri konularında okulu bilgilendirmek,

Öğrencinin akademik ve kişisel gelişimini direkt ya da dolaylı etkileyecek her türlü durum ve gelişmeyi rehberlik birimi ile paylaşmak,

Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak çalışmalarını onun yerine yapmamak,

Okulda kazandırılan davranışları ev yaşantısında desteklemek,

Her türlü devamsızlıklarda okul yönetimini bilgilendirmek,

Değişen adres ve telefon bilgilerini okul yönetimine bildirmektir.

EKİN KOLEJİNDE ÖĞRENCİ OLMAK

Öğrencinin Sorumlulukları:

Okulda kurallara uyar, okul dışında EKİN öğrencisine yaraşır bir şekilde davranır.

Başkalarının haklarına saygı gösterir.

Öğretmenlerine, arkadaşlarına, diğer çalışanlara nazik ve saygılı davranır.

Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınır.

Ders zili çaldığında gerekli ders malzemelerini hazırlamış olarak öğretmeni karşılar.

Yaşadığı ortamı temiz tutar. Çevresine ve doğaya saygılıdır.

Okul ve sınıf eşyalarını korur.

Sınıf ve dolabını temiz ve düzenli tutar.

Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyer.

Söz veya eylemle şiddet içeren davranışlarda bulunmaz.

Ödevlerini ve çalışmalarını zamanında yapar ve teslim eder.

Kütüphaneden alınan kitapları zamanında teslim eder.

Akademik takvimi bilir ve takip eder.

Ajanda tutma alışkanlığına sahiptir.

Okuldaki tüm etkinliklerde ve derslerde zaman yönetimine önem verir.

Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkıda bulunur.

Resmî tören ve kutlamalara katılır.

Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.

Başkasının kişisel ve akademik bilgilerini izinsiz kullanmaz. Akademik dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

Öğrenci hakları:

Görüş ve fikirlerini başkalarının haklarına saygı göstererek özgürce ifade etme,

Okul yönetimine fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarıyla katkıda bulunma,

Okul yönetiminde temsil etme ve edilme,

Akranları ve öğretmenleri tarafından kabul görme,

İnanç, dil, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir farklılıktan dolayı ayrımcılık yaşamama,

Güvenli, sağlıklı, temiz ve hijyenik çevre bilinciyle oluşturulmuş bir ortamda yaşama,

Sınıf, laboratuvar, spor ve sanat atölyeleri, kütüphane, yemekhane, teknolojik olanaklarından en iyi şekilde yararlanma,

Akademik gelişimi hakkında zamanında ve doğru bilgilendirilme

Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,

Kendini tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma,

Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,

Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilerle eşit olma,

Yaşadığını, problemlerini, rehberlik servisi ve öğretmenleriyle rahatça paylaşma,

Sınavlar değerlendirildikten sonra kâğıtlarını görme hakkı vardır.