Ekin Koleji | Kişisel Veri Talebi Başvuru Formu

EKİN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEBİ FORMU İLE İLGİLİ NOTLAR

HANGİ TALEPLER DOĞRULTUSUNDA BAŞVURU YAPILABİLİR?

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel veriler KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d). ve (e). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

• Başvurular Türkçe yapılmalıdır.
• Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
• Başvuru formunda yer alan taleplerin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir.
• Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
• Yazılı yapılacak başvurularda formun her sayfası imzalanmış olmalıdır.
• Başvuru formu kapalı zarf ile üzerine ya da elektronik ortamdan gönderilecek ise e-postanın konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılarak iletilmelidir.

Yukarıdaki hususların dikkate alınmaması veya Şirketimizce talep edilen bilgi ve belgelerin tarafınızca temin edilmemesi durumunda, talebiniz gereği gibi iletilmediğinden talebinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle meydana gelen uyuşmazlıklardan dolayı Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

BAŞVURUNUZUN YANITLANMA SÜRESİ NEDİR?

Tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak akabinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ

Başvuruların işleme alınması ve sonuçlandırılması esasen ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Belirlenen ücret tarifesi uyarınca
• Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi halinde, 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.
• Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeti talep edilebilecektir.