Ortaokul

REHBERLİK HİZMETLERİ

  • Ortaokul
  • Ortaokul
  • Ortaokul

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

-Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

-Veliye Yönelik Çalışmalar

- Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin ve değişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri çeşitli açılardan tanımak amacıyla öğrencilerle bireysel görüşmeler ve sınıf çalışmaları yapılmakta, öğretmen ve veliden bilgi alınmaktadır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrenci tanıma çalışmaları desteklenmektedir. Bireysel görüşmeler ve Grup görüşmeleri, öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl boyunca sürdürülmektedir. Gönüllülük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda her öğrencinin PDR Servisinden yararlanması hedeflenmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

4. sınıftan 5. sınıfa, 8. sınıftan 9. sınıfa geçişlerde ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programları uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir.

Sosyalleştirme Çalışmaları

Arkadaşlık ilişkileri, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, hayır diyebilme, öfke ile baş etme, çatışma çözme ve bireysel farklılıklara saygı gibi konularda sosyalleştirme çalışmaları, bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla hedef belirleme, etkili ders çalışma, zaman yönetimi ve sınav kaygısıyla baş etme konularında bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik olarak sınıf içi çalışmalarda bireylere özgü uyarlamalar yapılmaktadır. Bireysel gereksinim doğrultusunda akademik çalışmalar yapılmaktadır. Bu program bireye özgü geliştirici ve bireyi destekleyici çalışmaları kapsar.

Branşlar Arası Çalışmalar

Öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla zümrelerle iş birliği içerisinde farklı branşlar arası çalışmalar planlanmaktadır. Bu programla amaçlanan öğrencilerin eğitsel ve akademik gelişimini bütünlüklü olarak tespit etmektir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgi ve yeteneklerini tanıması, meslekler hakkında bilgi sahibi olması ve mesleklerle kişilik özelikleri arasındaki ilişkiyi fark edebilmesi amacıyla mesleki rehberlik çalışmaları yürütülmektedir.

Sınıf Söyleşileri

Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu-önleyici sınıf sunumları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzman konukların katılımıyla panel ya da söyleşiler düzenlenmektedir.

Öğrenci Grup Çalışmaları

Benzer ihtiyaçları olan öğrencilerin küçük çalışma grupları şeklinde bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmaları sağlanır. Bu ihtiyaçlarına yönelik uygun davranış ve tutumları geliştirmelerine destek olmak amacıyla yapılandırılmış grup çalışmaları uygulanır.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel veli görüşmeleri yapılmaktadır.

Veli Grup Çalışmaları

Benzer sorunları yaşayan velilerin sıkıntılarını paylaşarak bu sorunların çözümünde gelişimsel özellikler doğrultusunda küçük çalışma grupları oluşturulur. Velilerimize destek olmak ve her düzeyde yaşanan ebeveyn- çocuk sorunlarının çözümüne yönelik olumlu davranışları ve tutumları uygulama örnekleri ile birlikte bunları tanıtmak ve benimsetmek amacıyla grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Veli Söyleşileri

Gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda düzenlenen söyleşileri psikolojik danışmanlar yürütmektedir. İhtiyaç duyulan konularda konusunda uzman, kaynak kişilerle söyleşiler düzenlenmektedir.

Veli Bültenleri

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaç duyulan konular doğrultusunda velilerimizi bilgilendirmek amacıyla veli bültenleri hazırlanmaktadır.

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütmek için veli ile iş birliği en üst düzeyde sağlanır. Öğrencilerin gelişim süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşür ve gerekli bilgileri paylaşırlar. Çok yönlü bilgi paylaşımı veli, rehber öğretmen ve danışman öğretmen iş birliğinin sonuç vermesi, rehber ve danışman öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından büyük önem arz eder.


ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi okulumuzdaki eğitim ve öğretim faaliyetinin verimli gerçekleşmesi için öğretmenlere yönelik bir dizi rehberlik hizmeti sunar. Bunların başlıcaları;

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere yönelik, öğrencilerin gelişim özellikleri hakkında eğitimler verilir. Öğretmenler, olumlu uygulamalar yönünde motive edilir.

Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları

PDR Servisi programı doğrultusunda her sınıfa yönelik program hazırlanır, uygulanacak materyaller sınıf öğretmenleriyle paylaşılır. Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa yürütülür. Rehberlik saatlerinde kullanılabilecek çeşitli etkinlikler hazırlanır.

Görüşme Saatleri

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen, danışman öğretmenler ile dönem başında haftalık görüşme saatlerini belirler. Bu görüşme saatlerinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler ve sınıf içi çalışmalar yapılır.

Bireysel Görüşmeler

Ekin Kolejinde yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılır. Her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilerek öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerin gelişim süreci daha yakından takip edilerek ihtiyaçlarının kısa sürede tespit edilmesi mümkün olur.

Akademik Destek Çalışmaları

Bireysel farklılığı olan öğrenciler için öğretmenlerle iş birliği yapılarak bireye özgü uyarlamalar yapılır, öğretmenlere her öğrenciyi tanımak amacıyla hazırlık sürecinde destek olunur.