Ekin Koleji |Bursluluk Şartnamesi

ÖZEL EKİN KOLEJİ BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

Sınavın Amacı:

Özel Ekin Koleji Okul Müdürlüklerinde, 2020-2021 öğretim yılında tam veya kısmi burslu olarak öğrenim görecek öğrencileri belirlemek.

Yasal Dayanak:

Milli eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Bursluluk Sınavı ve Bursluluk Hakkı ile İlgili Koşullar

Kapsam, Tanıtım, Başvurular ve Katılım Usulleri :

1-Sınav uygulaması kurumlarımızda kayıtlı öğrencilerimiz ile kurum dışından bursluluk haklarından yararlanmak isteyen aday öğrencileri kapsar.

2- Özel Ekin Koleji bursluluk sınavı uygulamasının duyuru ve tanıtımı amacıyla yasaların izin verdiği ölçüde yerel ve ulusal medya organlarında çalışma yürütür, reklam alanlarında gerekli izinleri almak koşuluyla reklam ve tanıtım görseli kullanabilir. İnternet ve sosyal medya reklam alanlarında gerekli izinleri almak koşuluyla bilgilendirme yapabilir.

3-Okulumuzda sınava girecek olan öğrenciler ekinkoleji.net üzerinden ön kayıt yaptırabilirler.Önkayıt yapan aday öğrencinin kaydının kesinleşmesi için sınav kayıt merkezlerinde kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

4-Sınava dışardan katılan aday öğrenciler kimliksiz olarak sınava giremezler.

5-Sınava katılan aday öğrencinin kendisi yerine başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi halinde bursluluk hakları iptal edilir.

6-Sınav başvuruları 03.12.2019 -10.01.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjanın dolması halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

UYGULANACAK DÜZEYLER VE SAATLERİ

a)8 – 9. Sınıflar 11.01.2020 Cumartesi Günü Saat 10:00

b)10 -11. Sınıflar 11.01.2020 Cumartesi Günü Saat 14:00

c)4- 5. Sınıflar 12.01.2020 Pazar Günü Saat 10:00

d)6 - 7. Sınıflar 12.01.2020 Pazar Günü Saat 14:00

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a)Değerlendirme ve derecelendirme sonuçları sınav uygulamasının tamamlanmasından bir hafta sonra açıklanır.

b)Sınav sonuçları sınav karnesi şeklinde öğrencilere /velilere duyurulur. Ayrıca adaylar ekinkoleji.net adresinden kimlik numarasıyla ulaşabilirler.

c)Burslu okumaya hak kazanan öğrenciler, kazandıkları burs oranı kadar eğitim ücretinden düşülür. Yemek, yayın, servis, kıyafet v.s ücretleri burs kapsamına girmez.

BURSLARIN KAZANIM GEÇERLİLİĞİ VE SÜRESİ

a)Burs elde etmesine rağmen okulumuza/kurumumuza resmi kaydını yaptırmayan aday öğrenciler maddi ve nakdi herhangi bir talepte bulunamazlar.

b)Kısmi burs hakkı kazanan öğrenciler kazandıkları bursun dışında kalan ücretleri belirlenen usul ve esaslara göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

c)Aday öğrencilerin kazandıkları burs oranları 2020-2021 eğitim öğretim yılından başlar okulda kaldığı süre devam eder.

d)Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yer alan diğer burs haklarının kullanımı (şehit, gazi, malul çocukları gibi..)bu şartname hükümlerinden ayrı olarak ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Burs Verilecek Toplam Öğrenci Sayıları ve Verilecek Burs Oranları

Her sınıf seviyesinde; giren öğrencilerin aldıkları puanlara göre idarenin belirlediği sayıda %100 , % 75 , % 50 ,%40,%30, % 25 , % 15 oranlarında eğitim bursu verilecektir.Bursun Kesileceği Durumlar:
Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 62/2. maddesine göre aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder;

a)Öğrencinin sınıf tekrarına kalması

b)Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma alması,

c)Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,

d)Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.